Scholing

Stichting Praat geeft voorlichting, gastlessen, trainingen en workshops, gebaseerd op ervaringskennis. Deze ervaringskennis wordt ondersteund door een stevig theoretisch kader. Hierdoor ontstaat een indringend, compleet en persoonlijk beeld van wat kindermishandeling is. En ook van wat je voor een kind kunt betekenen als je kindermishandeling vermoedt.

In al onze scholingsactiviteiten speelt de beleving van het kind een belangrijke rol. Onze ervaringsdeskundigen zijn erop getraind om te verwoorden hoe zij zich als kind gingen voelen, hoe zij zich gingen gedragen en welke hulp zij nodig hadden gehad. Zij vertellen ook altijd over de steun die zij als kind van hun omgeving hebben gehad, en wat dit voor hen heeft betekend.

Twee andere thema’s die in al onze scholingsactiviteiten veel aandacht krijgen, zijn: ‘wat vind je zelf eigenlijk kindermishandeling’ en ‘teamwork’.

Werkelijk inhoud geven aan het woord kindermishandeling helpt om kindermishandeling te herkennen en te signaleren. Bovendien zorgt elk gesprek over kindermishandeling voor meer bewustwording. Teamwork is belangrijk in het signaleren van kindermishandeling, omdat daarmee het proces van signaleren en in gesprek gaan met kinderen en ouders minder eenzaam wordt. En wanneer je je écht gesteund weet door collega’s, wordt het minder moeilijk om in actie te komen.

De scholingsactiviteiten van Praat zijn geschikt voor beroepsopleidingen voor het (basis)onderwijs, (jeugd)gezondheidszorg, kinderopvang, (jeugd)hulpverlening, politie en justitie. En natuurlijk ook voor de professionals en vrijwilligers die in deze sectoren werken.

Alle scholingsactiviteiten kunnen aangepast worden aan de wensen van de opdrachtgever.

Buurtaanpak Kindermishandeling

Praat voert sinds 2014 in Amsterdam Oost de Buurtaanpak Kindermishandeling uit in opdracht van de gemeente, en sinds 2019 ook in de H-buurt in Zuidoost.

In de Buurtaanpak Kindermishandeling komen alle activiteiten en diensten van Praat samen. Met als doel om het signaleren van kindermishandeling langdurig in een wijk of buurt op de agenda te zetten. Om het taboe te doorbreken en mensen te leren over zo’n kwetsbaar onderwerp te praten. Daar is veel tijd voor nodig.

Hoe werkt de Buurtaanpak?
Omdat het onderwijs, kinderopvang, buitenschoolse-activiteiten en sportclubs de ruggengraat is in het signaleren van kindermishandeling, investeert Praat veel tijd en aandacht aan het opbouwen van een werkrelatie met deze organisaties. Daardoor ontstaat een klimaat om op een veilige en constructieve manier samen te werken. Deze tijdsinvestering is cruciaal voor het slagen van de Buurtaanpak. Pas als er werkelijk sprake is van een verbinding tussen deze organisaties en Praat, kunnen we concreet aan het werk.

We geven dan voorlichting over kindermishandeling aan alle medewerkers van deze organisaties, inclusief hun vrijwilligers. Gevolgd door de workshop ´Signaleren met behulp van de Signalenwijzer´. Daarna onderzoekt Praat met elke organisatie aan welke informatie of scholing nog meer behoefte is, en probeert hierin te voorzien. Als er een betere samenwerking tussen organisaties onderling nodig is, bespreekt Praat dit met de preventiemedewerker van de gemeente.

Vervolgens investeert Praat tijd en aandacht om een veilige werkrelatie op te bouwen met de andere organisaties die in het werk met kinderen te maken hebben: kraamzorg, huisartsen, tandartsen, dierenartsen, kerken, moskeeën, politie, jeugdhulpverlening, woningcorporaties.

Natuurlijk betrekken we ook steeds de kinderen en hun ouders of verzorgers erbij. We vragen hen om deel te nemen aan de Oudervoorlichting, die samen met een medewerker van het Ouder Kind Team (OKT) wordt gegeven. Scholen stimuleren we om met vier uitzendingen van het televisieprogramma Het Klokhuis in gesprek te gaan met kinderen. Ook vragen we ouders en kinderen om bij de vuilewasmanifestaties aanwezig te zijn, en daar actief mee te praten.

Activiteiten in Amsterdam Oost

 • Voorlichting voor ouders op de Al Jawhara school, in samenwerking met het OKT (Ouder Kind Team).
 • Workshop voor de deelnemers aan de Wijktafel IJburg (op maat gemaakte workshop over samenwerking).
 • Workshop voor de vrijwilligers van Dream Support (organisatie werkzaam in de Indische Buurt).
 • Workshop met de Signalenwijzer, georganiseerd door de preventiemedewerker Oost.
 • Infomarkt Ambonplein; we zijn zoveel mogelijk aanwezig op buurtevenementen. Zoals een informatiemarkt voor bewoners over de verschillende organisaties werkzaam in hun wijk.

Welke veranderingen constateren buurtbewoners en organisaties in de Indische Buurt in Amsterdam?

 • De samenwerking tussen de verschillende organisaties bij het signaleren van kindermishandeling, is verbeterd.
 • Het bewustzijn over het bestaan van onveilig opgroeien en kindermishandeling is sterk toegenomen.
 • De kennis bij betaalde en onbetaalde krachten over de verschillende vormen van kindermishandeling is verbeterd.
 • De kennis over de schadelijke effecten hiervan op kinderen is toegenomen.
 • Het zwijgen over kindermishandeling is doorbroken.
 • De urgentie bij de netwerkpartners is veel groter geworden om sneller en effectiever in actie te komen bij signalen die wijzen op onveilig opgroeien of op kindermishandeling.

Mail voor meer informatie naar Ted Kloosterboer, ted@praatoverkindermishandeling.nl of bel: 06-15648421