Stichting Praat heeft als doel om het zwijgen over kindermishandeling te doorbreken. Dat is nodig omdat er elk jaar in Nederland ongeveer 119.000 kinderen mishandeld worden. En elk jaar sterven zo’n 50 kinderen aan de gevolgen hiervan. Stichting Praat vindt dat we dat niet mogen en kunnen accepteren. Daarom organiseren we tal van activiteiten om mensen gevoeliger te maken voor de signalen van kindermishandeling.

Praat praat met volwassenen over kindermishandeling. Dat is nodig omdat het voor veel mensen zo’n pijnlijk onderwerp is dat ze er liever over zwijgen en zelfs het bestaan van kindermishandeling het liefst willen ontkennen. Door volwassenen te leren praten en denken over kindermishandeling, kunnen zij kinderen die nu mishandeld worden helpen. Zo horen kinderen dat zij niet de enige zijn die dit overkomt. En, misschien nog wel belangrijker, zo geven we hen het voorbeeld dat het écht mag, praten over kindermishandeling.

Missie en visie van Stichting Praat
Stichting Praat doorbreekt het taboe dat rust op kindermishandeling.

Onze doelstellingen zijn:
1. Mensen motiveren hun weerstand rondom het praten over kindermishandeling te overwinnen en actie te ondernemen als dat in hun omgeving nodig is.
2.Training en voorlichting geven aan – aankomende – professionals om hen bewuster te maken van het bestaan van kindermishandeling, hoe zij daar alert op kunnen reageren en hun bekwaamheid om dat doen vergroten onder meer door beter begrip de positie van het kind.
3. De burgers in Nederland laten inzien dat er nog een taboe rust op kindermishandeling en het gesprek daarover op gang brengen.

Hoofdlijnen beleidsplan 2020:

Het afgelopen jaar is het Praat duidelijk geworden dat de knelpunten die we in de voorgaande jaren hebben gezien, breed verspreid zijn in de Nederlandse samenleving en vragen om een continue proces van bewustwording. Net als voorgaande jaren dient de verankering van de bewustwording cruciaal te zijn in de bestrijding en vroeg-signalering van kindermishandeling. Immers, wanneer kindermishandeling steeds weer ‘op de agenda wordt gezet’, wordt het lastiger om weg te kijken. Onze activiteiten zijn erop gericht om kindermishandeling continue onder de aandacht te blijven brengen.

Door de vragen die Praat krijgt vanuit onder andere onderwijsinstellingen en gemeenten merken wij dat scholing over het signaleren van kindermishandeling te kort schiet. De kennis ontbreekt om kindermishandeling te herkennen. Voor Praat is het duidelijk dat hier structureel verbetering in moet komen. Met de voorlichting en training die Praat aanbiedt leveren we een belangrijke bijdrage aan het scholingsaanbod.

Tot slot heeft Praat ook gezien dat ‘handelingsverlegenheid’ een veelvoorkomend probleem blijft. Bij de buurvrouw, de leraar, de huisarts, de medewerker van Jeugdzorg en vele anderen die al dan niet professioneel betrokken zijn bij kinderen en hun ouders. Praat zet ervaringsdeskundigen en
psychologisch en pedagogisch geschoolde specialisten in bij haar trainingen. Juist deze combinatie van gespecialiseerde kennis en ervaring blijkt een krachtig instrument om handelingsverlegenheid om te zetten tot actiebereidheid er daadwerkelijk aandacht voor willen vragen. In de eerste plaats doordat de deelnemers door het ervaringsverhaal de urgentie gaan voelen om te handelen. En in de tweede plaats omdat Praat vanuit ervaringskennis in staat is om heel praktische tools mee te geven waarmee men aan het werk kan.

Onze methodes zijn:
• We zetten ervaringsdeskundigen in om onze doelstellingen te behalen.
• We geven voorlichtingen en trainingen op onderwijsinstellingen, bij gemeentelijke organisaties, kinderopvang, (jeugd)zorg, gezondheidszorg, politie, vrijwilligersorganisaties, sportclubs en sportinstellingen. En alle andere organisaties die te maken hebben met kinderen en gezinnen.
• We organiseren Vuilewasmanifestaties waarbij het publiek wordt geconfronteerd met het bestaan van kindermishandeling. Daarbij wordt het publiek uitgenodigd om te reageren.

Beloning:

De medewerkers van de stichting ontvangen een salaris conform de CAO Welzijn. Vrijwilligers en ervaringsdeskundigen ontvangen een vrijwilligersvergoeding. De bestuursleden zijn onbezoldigd aan de stichting verbonden.

ANBI gegevens
RSIN/fiscaalnummer: 8522 63 077

Feiten over kindermishandeling
• Naar schatting worden in Nederland jaarlijks 119.000 kinderen mishandeld.
(bron: Nationale Prevalentie studie Kindermishandeling, 2011)
• Iedere week sterft er in Nederland een kind aan de gevolgen van kindermishandeling.
(bron: Nationale Prevalentie studie Kindermishandeling, 2011)
• Kindermishandeling kost de samenleving ca. 1 miljard euro per jaar.
(bron: De maatschappelijke kosten van kindermishandeling, 2003. Dr. Willem Jan Meerding)